Menu
Sepet

Gizlilik ve Güvenlik Politikası


GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI


İşbu Gizlilik Politikası’nda, Marketgelir Anonim Şirketi (“Marketgelir.com”) tarafından işletilmekte olan www.marketgelir.com internet sitesi (“Site”)/Mobil uygulama işletilmesi sırasında Site/Mobil uygulama kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından Marketgelir ile paylaşılan veya Marketgelir’in, Veri Sahibi’nin Site’nin kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektedir. Bu Gizlilik, Çerez ve Veri Koruma Politikası (“Politika”) sadece; gerek bilgisayar, mobil aygıt, teknoloji gerek başka aygıtlar (toplu olarak “Aygıt”) üzerinden erişilen Marketkgelir web siteleri, web sayfaları, interaktif özellikler, uygulamalar, küçük grafik bileşenleri (widget), bloglar ve ilgili içeriklerinin yanı sıra Twitter, Facebook veya diğer sosyal ağ sitelerimiz ve ilgili içerikleri (toplu olarak “Siteler”) aracılığıyla toplanan kişisel veriler için geçerlidir.


Hangi Verilerinizi İşliyoruz?


Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (Kanun) uygun olarak kategorize edilmiştir. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Gizlilik Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.


Kimlik Bilgisi: Ad, soyad,


İletişim Bilgisi: Telefon numarası , adres, işyeri bilgisi, e-posta adresi


Kullanıcı Bilgisi, Kullanıcı İşlem Bilgisi ve Finansal Bilgi: Üyelik bilgileri, üyelik ID numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgisi, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen faaliyetlerimiz ve bu çerçevede iş birimlerimizin yürüttüğü operasyonlar neticesinde ilgili kişi hakkında elde edilen ve üretilen bilgiler Marketgelir hizmetlerinden yararlandığınız tarih ve saate ilişkin veriler, Marketgelir veya Canlı Yardım ile iletişime geçme nedenleriniz, Site üzerinde arama yaparken kullandığınız terimler ve filtreleme tercihleriniz, puan ve yorumlarınız, yemek tercihleriniz, ziyaret ettiğiniz restoran kategorileri, kullanım sırasında oluşan hatalar, fatura ve ödeme bilgisi, bakiye bilgisi (kullanıcıya gönderilen faturalar ve kullanıcılardan alınan ödemelere ait dekont örnekleri, fatura numarası, fatura tutarı, fatura kesim tarihi gibi veriler.)


Pazarlama Bilgisi: Kişisel veri sahibinin alışkanlıkları, beğenisi ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilerek gösterilen raporlar ve değerlendirmeler, hedefleme bilgileri, çerez (cookie) kayıtları vb. Bilgileri


Lokasyon Bilgisi: Marketgelir’in hizmetlerini kullanmanız esnasında elde etmiş olduğumuz, GPS lokasyon gibi bilgileri


İşlem Güvenliği Bilgisi: Log in credential bilgileri, parola bilgileri. Teknik, idari, hukuki, ve ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel veriler.


Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi: Site üzerinden yöneltilmiş olan her türlü talep ve şikayetin alınması değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler.


Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi


Kanunun 3. ve 7. maddeleri dairesince anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.


Verilerinizin Güvenliğini Nasıl Sağlıyoruz?


Marketgelir, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikası’nda ifade edilen şartlarda, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik şartlar maliyetler gözetilerek gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, gerekli denetimleri yaptırmaktadır.


Marketgelir elde ettiği kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamamakta ve işleme amacı dışında kullanmamaktadır.


Site üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, Marketgelir uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.


Verilerinizi Ne Kadar Süreyle Saklıyoruz?


Şirket, veri sahibi tarafından sağlanan Kişisel Verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır. Ayrıca, Marketgelir, veri sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaları gerçekleştirebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca Kişisel Verileri saklayabilecektir.


Verilerinizin Kullanım Amacı Nedir?


Marketgelir ile paylaştığınız kişisel verileriniz, Site’den ve Site üzerinden veya Mobil uygulama üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalanabilmeniz için, Site’ye üyelik kaydınızın gerçekleştirilmesi, üyelik kaydına ilişkin güncellemelerin yapılması, toplanan kişisel verileriniz, Marketgelir’in sunduğu ve Site üzerinden sunulan ürün ve hizmetlerden sizlere en yüksek fayda sağlamak, yeni hizmetler tanıtmak ve bu doğrultuda tarafınıza gerekli bilgilendirmelerin yapılması dahil ticari faaliyetlerinin yürütülmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Marketgelir ve Marketgelir ile iş ilişkisi içinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temininin sağlanması ve bu kapsamda tarafınıza gerekli bilgilendirilmelerin yapılması ve bu faaliyetlerin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için işlenebilir. Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, satış süreçlerinin planlanması ve satış sonrası destek hizmetlerinin sağlanması şirketimiz ve/veya yönettiğimiz müşteri memnuniyeti programlarına üye şirketler/ markalar tarafından analiz edilerek size özel reklam, kampanya ve diğer faydaların sunularak satış ve pazarlama araştırması yapılıp pazarlama süreçlerinin planlanması için işlenebilir.


Söz konusu kişisel bilgiler sizinle iletişime geçmek veya Site’deki veya Mobil uygulama üzerindeki deneyiminizi iyileştirmek (iletişim yönetimi sürecinin yönetilmesi, memnuniyet araştırmalarının yapılması vb.) amacıyla kullanılabileceği gibi, şirket içi raporlama ve iş geliştirme faaliyetleri kapsamında kullanılabilecek, kimliğiniz ifşa edilmeksizin çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında bulunma amacıyla da kullanılabilecektir. Söz konusu bilgiler Marketgelir tarafından doğrudan pazarlama, dijital pazarlama, yeniden pazarlama, hedefleme, profilleme ve analiz amaçlarıyla işlenebilecek, saklanabilecek, üçüncü kişilere iletilebilecek ve söz konusu bilgiler üzerinden çeşitli uygulama, ürün ve hizmetlerin tanıtımı, bakım ve destek faaliyetlerine ilişkin bildirimlerde bulunma amacıyla sizlerle ile iletişime geçilebilecektir.


Marketgelir ayrıca, Kanunu’nun 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri Veri Sahibi olarak sizlerin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir:


Kanunlarda açıkça öngörülmesi,


Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,


Veri Sahibi ile Marketgelir arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,


Marketgelir’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması,


Veri Sahibi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,


Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,


Veri Sahibi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Marketgelir’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.


Yukarıda da belirtildiği üzere Marketgelir, çerez (Cookie) kullanabilecek ve bu kapsamda veri işleyerek üçüncü kişiler tarafından sunulan analiz hizmetleri kapsamında işlenmesi amacıyla sadece bu analiz hizmetlerinin gerektirdiği ölçüde kullanılması amacıyla üçüncü kişilere iletebilecektir.


Verilerinize Kimler Erişebilmektedir?


Marketgelir, kişisel verilerinizi ve bu kişisel verileriniz kullanılarak elde edilen yeni verileri, işbu Gizlilik Politikası altında belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için şirketin hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere (restoranlara vs.), söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. İş bu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlar dahilinde verileri, şirketin iş ortakları, tedarikçileri, restoranları ve hukuken yetkili kurum ve kuruluşlara aktarabilecektir.


Marketgelir, kullanıcı deneyiminizin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), kullanıcının güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımların tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, Site hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için e-mail ve SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.


Veri Sahibi olarak, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların kişisel verilerinizi dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini, bu hususa peşinen muvafakat ettiğinizi kabul edersiniz.


Veri Sahibi olarak, işbu Gizlilik Politikası’na konu bilgilerinizin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahüt etmektedir. Güncel bilgileri sağlamamış olmanız halinde Marketgelir’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.


Veri Sahibi olarak, herhangi bir kişisel verinizin Marketgelir tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunmanız halinde Site’nin veya Mobil uygulamanın işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul eder ve bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun size ait olacağını beyan etmektedir.


Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler


İşbu Gizlilik Politikası değişen şartlara ve mevzuata uyum sağlamak amacıyla zaman zaman güncellenebilecektir.


 ÇEREZ (“COOKİE”) POLİTİKASI


Veri sahiplerinin Sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmesi ve kullanıcı deneyiminin geliştirilebilmesi için kullanıyoruz. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitelerimizin kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan Cookie ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece internet sitelerimizde çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız.


Çerez Nedir ?


Çerez, bir web sitesi sunucusu tarafından bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydedilen basit bir metin dosyasıdır. Sadece bu sunucu ilgili çerezin içeriğine erişebilir veya bu bilgileri okuyabilir.


Her çerez, web tarayıcınıza özeldir. Bir benzersiz tanımlayıcı, site adı ve bazı numaralar gibi anonim bilgiler içerir. Web sitesinin bazı öğeleri, örneğin tercihlerinizi hatırlamasını sağlar.


Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesi (bunlar "birinci taraf çerezler" olarak bilinir) veya görüntülediğiniz sayfada içerik sunan diğer web siteleri ("üçüncü taraf çerezler") tarafından belirlenebilir. Daha detaylı bilgi için: http://www.aboutcookies.org/ ve http://www.allaboutcookies.org/ adreslerini ziyaret edebilirisiniz.


Çerez Neden Kullanılmaktadır?


Platform’da çerez kullanılmasının başlıca amaçları internet sitelerimizin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek, internet sitelerimizi iyileştirmek ve Platform üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek, internet sitelerimizin, sizin ve Marketgelir’in hukuki ve ticari güvenliğinin temininini sağlayarak çok daha kullanıcı ve kişisellerştirilmiş bir deneyim sunmasını sağlamaktır.


İnternet Sitelerimizde Kullanılan Çerezler Türleri


Oturum Çerezleri (Session Cookies): Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin İnternet Sitesini ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanız sağlanmaktadır.


Kalıcı Çerezler (Persistent Cookies): Kalıcı çerezler İnternet Sitesinin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır.


Kalıcı çerezlerin bazı türleri; İnternet Sitesini kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir. Kalıcı çerezler sayesinde İnternet Sitemizi aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda İnternet Sitemiz tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.


İnternet Sitelerimizde Kullanılan Çerezlerin Kategorileri


Teknik Çerezler (Technical Cookies): Teknik çerezler ile internet sitesinin çalışmasının sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.


Otantikasyon Çerezleri (Authentication Cookies): Ziyaretçiler, şifrelerini kullanarak internet sitesine giriş yapmaları durumunda, bu tür çerezler ile ziyaretçinin internet sitesinde ziyaret ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.


Kişiselleştirme Çerezleri (Customization Cookies): Kullanıcıların tercihlerini farklı internet sitesinin farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.


Analitik Çerezler (Analytical Cookies): Analitik çerezler ile internet sitesini ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, internet sitesi ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir. 


İnternet Sitelerimizde Kullanılan Çerezler


Reklam: Davranışsal ve hedef odaklı reklamların ziyaretçilere gösterilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Facebook: Bu tür çerezler, Facebook üyelerinin (veya üye olmayan kişilerin) pazar analizi ve ürün gelişimi amacıyla izlenmesini sağlar.


Twitter : Bu tür çerezler, sosyal medya ağlarına üye olan veya olmayan kişilerin Pazar analizi ve ürün gelişimi amacıyla izlemesini sağlar.


Kampanya /promosyon: Kampanyaların etkisinin hesaplanması için kullanılır.


Kaynak site: Kaynak site kullanıcılarının tercihlerini daha iyi anlamak için kullanılır.


Google analitikleri: Bu tür çerezler tüm istatistiksel verilerin toplanmasını bu şekilde Sitenin sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini sağlar. Google, bu istatistiklere toplumsal istatistikler ve ilgilere ilişkin veriler eklemek suretiyle, kullanıcıları daha iyi anlamamızı sağlar. Sitemiz, Google Analitik çerezleri kullanmaktadır. Söz konusu çerezler ile toplanan veriler, ABD’de bulunan Google sunucularına aktarılmakta ve söz konusu veriler Google’ın veri koruma ilkeleri ile uyumlu olarak muhafaza edilmektedir. Google’ın analitik veri işleme faaliyetleri ve kişisel verilerin korunması konusundaki ilkeler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için burayı tıklayabilirsiniz.


Çerezlerin Kontrolü https://tools.google.com/dlpaqe/gaoptout


Teknik Çerezler Oturum: Oturum çerezleri oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılır.


Yük dengeleme çerezleri, yükü dağıtarak sunucu yükünü azaltmak için kullanılır. Dolandırıcılık tespiti; tıklama hilelerinin tespit edilmesi için kullanılmaktadır. Güvenlik çerezler, güvenlik kontrolleri için kullanılır.


Kişiselleştirme Çerezleri


Dil: Kullanıcının seçtiği dili kaydeder ve buna uygun seçenekler sunar. Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.


Mobil: Eğer kullanıcı Siteyi mobil bir cihazdan ziyaret ediyorsa, ana web sitesini göstermek için kullanılır. Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.


Çerezlerin Kullanımı Veri Sahipleri Tarafından Engellenebilir mi?


Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.


Google Adwords https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en


Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Google Chrome http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647


Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies


MozillaFirefox http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies


Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/


Safari https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR


 


İşbu Gizlilik Politikası ile kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında aydınlatılmış olduğunuzu ve kişisel verilerinizin burada belirtilen şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi kabul etmektesiniz.