Menu
Sepet

KVKK Politikası


Kişisel Verilerin Korunması


I.GİRİŞ


6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanun ile kişisel verinin tanımı yapılarak, bunların korunmasına ilişkin ilkeler ve bu verilerin işlenmesinde veri sorumlusu sıfatı taşıyanların uyacakları şartlara yer verilmiştir. Kanun'a göre kişisel veri, “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişi”lere ilişkin her türlü bilgidir. Kişisel verilerin işlenmesi ise “kişisel verilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin bir parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, üçüncü kişilerle paylaşılması ve yurtdışına transfer edilmesi dahil kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi” ifade etmektedir. Marketgelir A.Ş (“Marketgelir”) Kanun'a uygunluğun sağlanması amacıyla, ilgili mevzuatta yer alan kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin ilkeleri benimseyerek gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır. İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politika (“Politika”) kapsamı için bkz. VI. VERİ SAHİBİ VE KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU. Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikli olarak uygulanacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, Marketgelir yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir. Politika 26/07/2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Politika'nın tamamının veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politika'nın yürürlük tarihi güncellenecektir. Politika Marketgelir'in internet sitesinde (www.Marketgelir.com) yayımlanarak kişisel veri sahiplerinin erişimine sunulmaktadır. Değişen şartlara ve mevzuata uyum sağlamak amacıyla Politika'da değişiklik ve güncellemeler yapılabilecek olup ilgili internet sitesi üzerinden kişisel veri sahiplerine sunulabilecektir.


II. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ


II.I. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER


Anayasa'nın m. 20/III kişisel verilerin ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebileceği belirtilerek kişisel verilerin korunması güvence altına alınmıştır. Kişisel veri sahiplerine tanınan bu hak doğrultusunda Marketgelir kişisel verileri ilgili mevzuatta belirtilen ilkeler doğrultusunda veya kişinin açık rızasının bulunduğu durumlarda aşağıdaki ilkelere uygun işlemektedir:


 • Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

 • Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

 • Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

 • İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

 • İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme


II.II. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI VE AMAÇLARI


Kişisel veriler, prensip olarak ancak kişisel veri sahibinin açık rızası bulunan hallerde işlenebilmektedir. Kanun'un 5. maddesinde kişisel veriler ile 6. maddesinde özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara yer verilmiştir. Kanun, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan kişisel verileri “özel nitelikli kişisel veri” olarak belirlemiştir. Kanun'un 6. maddesinde özel nitelikli kişisel veriler sınırlı bir şekilde sayılmıştır ve bunlar kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini içermektedir. Yukarıda politika kapsamında belirtilen şekilde müşteri/kullanıcı vb. özel nitelikli kişisel verilerini işlememekteyiz. Veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır. Aşağıda anılan şartlardan biri veya birden fazlasının varlığı halinde kişisel veriler, sahibinin açık rızası alınmaksızın işlenebilecektir. Marketgelir kişisel verileri her halde Kanun'un 4. maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaç ve koşullar doğrultusunda işlemektedir. Genel nitelikli kişisel veriler ile ilgili olarak;


 • Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin Marketgelir'in ilgili faaliyette bulunmasının Kanunlarda açıkça öngörülmesi

 • Marketgelir tarafından kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının kişisel veri sahibinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da kişisel veri sahibinin fiili veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması

 • Kişisel verilerinizin Marketgelir tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması

 • Kişisel verilerinizin işlenmesinin Marketgelir'in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

 • Kişisel verilerinizin sizler tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla; sizlerin alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde Marketgelir tarafından işlenmesi

 • Kişisel verilerinizin Marketgelir tarafından işlenmesinin Marketgelir'in veya sizlerin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması

 • Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Marketgelir'in meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması


Bu kapsamda kişisel veriler Marketgelir tarafından aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:


 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası

 • Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi

 • Çalışanların kullanıcı bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası

 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi

 • Hukuk işlerinin takibi

 • İş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

 • İş faaliyetlerinin planlanması ve icrası

 • Restoranlar ve iş ortakları ve/veya tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası

 • Restoranlar ve iş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi

 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası

 • Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası

 • Müşteri/kullanıcı ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası

 • Müşteri/kullanıcı memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası

 • Müşteri/kullanıcı talep ve/veya şikayetlerinin takibi

 • Müşterilerin/kullanıcıların finansal risklerinin tespitine yönelik faaliyetler yapılması

 • Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası

 • Şirket denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası

 • Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası

 • Şirket operasyonlarının güvenliğinin temini

 • Şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi için ilgili süreçlerin planlanması ve icrası

 • Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi

 • Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası

 • Üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası

 • Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası

 • Ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası

 • Ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icrası

 • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması

 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi


III. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI


III.I. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASINA İLİŞKİN GENEL İLKELER


Kanun'un 8. ve 9. maddesinde kişisel verilerin yurt içinde ve yurt dışına aktarılmasına ilişkin hususlara yer verilmiştir. Marketgelir, hukuka uygun olarak elde etmiş olduğu kişisel verileri veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak veri sahibinin kişisel verilerini/ özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Bu doğrultuda Marketgelir kişisel verileri Bölüm II'de belirtilen işleme şartlarından ve aşağıda belirtilen şartlardan birinin varlığı halinde üçüncü kişilere aktarabilecektir:


 • Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise,

 • Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,

 • Kişisel veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,

 • Marketgelir'in hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,

 • Kişisel veriler, kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise,

 • Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,

 • Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Marketgelir'in meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise.


III.II. KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARILMASI


Marketgelir meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel veri sahibinin kişisel verilerini aşağıdaki hallerde yurtdışına aktarabilecektir:


 • Veri sahibinin açık rızasının bulunması halinde veya

 • Veri sahibinin açık rızası bulunmadığı ancak yukarıda belirtilen diğer şartlardan bir veya birkaçının bulunması halinde;

  • (i) Verilerin aktarıldığı ülkede yeterli koruma bulunması ve

  • (ii) Verilerin aktarıldığı ülkede yeterli koruma bulunmaması durumunda Marketgelir'in ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlusu ile birlikte yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve KVK Kurulu'nun izninin alınması kaydı ile


III.III. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ TARAFLAR


Marketgelir yukarıda belirtilen şartlar doğrultusunda ve Kanun'un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak Politika ile yönetilen veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda belirtilen taraflara aktarabilir:


 • İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etme amacıyla anonim olarak iş ortaklarına, (başkaca veri aktarımının gerekmesi halinde ayrıca açık rıza alınmaktadır.)

 • Restoranlar ile sözleşme kapsamındaki amaçların yerine getirilmesi için sınırlı olarak restoranlara,

 • Marketgelir'in tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Marketgelir'in ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Marketgelir'e sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak tedarikçilere,

 • Marketgelir iştiraklerinin de katılımını gerektiren ticari faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmekle sınırlı olarak iştiraklere,

 • Marketgelir'in ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması, şirket prosedürlerine uygun bilgilendirmelerin yapılması ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde denetim amaçlarıyla sınırlı olarak hissedarlara, ticari ve operasyonel faaliyetlerin yürütülmesinin sağlanması amacıyla Hukuki yetkileri dahilinde talep ettikleri amaçla sınırlı olarak ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk kişilerine.


IV. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI


Marketgelir, işlediği kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için ilgili mevzuat uyarınca öngörülen ve KVK Kurulu tarafından bildirilecek olan diğer idari ve teknik önlemleri alarak kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve korunmasını temin etmektedir. Bu kapsamda Marketgelir, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi, güvenli ortamlarda saklanması, yetkisiz erişim riskleri ile diğer her türlü hukuka aykırı erişimlerin önlenmesi, arızi olarak gerçekleşen veri kayıplarının önlenmesi, verilere kasıtlı olarak zarar verilmesi ile silinmesinin önlenmesi için teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetinin de ele alındığı makul derecedeki teknik ve idari önlemleri almaktadır. Şöyle ki;


 • Marketgelir'in kişisel veri işleme faaliyetlerinin kurulan teknik sistemlerle denetlenmesi,

 • Alınan teknik önlemlere ilişkin olarak periyodik raporlamaların yapılması,

 • Marketgelir nezdinde kişisel veri işleyen çalışanların, kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi,

 • İş birimi bazında belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerinin sağlanması için ilgili iş birimleri özelinde farkındalık yaratılarak ve uygulama kurallarının belirlenmesi, bu hususların denetimi ve sürdürülebilirliğini sağlamak için şirket içi politikalar ve eğitimlerin düzenlenmesi,

 • Marketgelir ile çalışanlar arasındaki hukuki ilişkiyi yöneten sözleşme ve belgelere, Marketgelir'in talimatları ve kanunla getirilen istisnalar dışında, kişisel verileri işlememe, ifşa etmeme ve kullanmama yükümlülüğü getiren kayıtların ve bu konuda çalışanların farkındalığının oluşturulması,

 • İş birimi bazında belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak erişim ve yetkilendirmelerin yapılması ve buna uygun olarak erişim yetkilerinin sınırlandırılması,

 • Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımların kurulması ve işletilmesi,

 • Marketgelir'in kişisel verilerin saklanması konusunda teknik gereklilikler sebebiyle dışarıdan bir hizmet aldığı taraflar dahil olmak üzere kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı kişiler ile akdedilen sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin hükümlerin eklenmesi,

 • Hukuka uygun yedekleme programlarının kullanılarak saklanma alanlarına yönelik teknik güvenlik sistemlerin kurulması,


Marketgelir, Kanun'un 12. maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve KVK Kurulu'na bildirilmesini sağlayan sistemi yürütmektedir. KVK Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde, bu durum, KVK Kurulu'nun internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir.


V. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI, HAKLARI VE BİLGİLENDİRİLMESİ


V.I. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI


Kanun'un 10. maddesinde kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerinin aydınlatılması gerektiği belirtilmiştir. Marketgelir, bu doğrultuda ilgili mevzuatta belirtilen diğer kişisel veri işleme faaliyeti genel ilkelerine uygun olarak kişisel veri sahiplerini kişisel verilerinin elde edilmesi sırasında;


 • (i) varsa temsilcisinin kimliği,

 • (ii) kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

 • (iii) kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

 • (iv) kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,

 • (v) kişisel veri sahibinin sahip olduğu haklara ilişkin olarak bilgilendirmektedir.


V.II. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI


Kanun'un 11. maddesinde ise kişisel veri sahibinin sahip olduğu haklar sayılmıştır. Şöyle ki veri sahibi;


 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.


Ancak Kanun'un 28. maddesi uyarınca aşağıdaki durumlarda yukarıda sayılan haklar ileri sürülemez:


 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.

 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.


Kanun'un 28/2 maddesi uyarınca; aşağıda belirtilen durumlarda kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere, yukarıda belirtilen diğer haklarını ileri süremezler:


 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

 • Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.


V.III. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ


Kişisel veri sahipleri, Anayasa'nın 20. maddesi uyarınca kendileriyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgi sahibi olma ile yukarıda belirtilen haklar arasında sayılan “bilgi talep etme” hakkı doğrultusunda yapmış oldukları bilgi talepleri Marketgelir tarafından Kanun'a uygun olarak karşılanmaktadır. Marketgelir, kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmelerin yapılması amacıyla Kanun'un 13. Maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir. Bu doğrultuda kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini Marketgelir'e iletmeleri durumunda talebin niteliğine göre talebe karşılık gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak bildirmektedir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Marketgelir, KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti alabilecektir. Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini Ek-1'de yer alan “Marketgelir A.Ş. Başvuru Formu” üzerinden Marketgelir'e iletebileceklerdir. Kişisel veri sahipleri tarafından yapılacak olan başvurular, kişisel veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleştirilecektir:


 • Formun doldurularak ıslak imzalı kopyasının elden, noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla Barbaros Hayrettin Paşa Mah. 1993. SK No:20 Kat:1, 34515 ESENYURT / İSTANBUL adresine iletilmesi,

 • Formun 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile imzalanarak [email protected] adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi

 • [email protected] e posta adresine talep gönderilmesi, (Bu durumda başvurucunun başvuruda bulunduğu kanaldan başvurucunun gerçekten hak sahibi olan kişisel veri sahibi olup olmadığının tespit edilebilmesi için; kimliğini tanımlamak ve talep sahibinin gerçekten bu başvuruyu yapıp yapmadığını belirlemek üzere ilgili kişiyle kayıtlı telefon üzerinden iletişim kurulacaktır. Bu kapsamda başvurucunun son sipariş bilgileri teyit edilerek veri sahibi ile talebi yapan kişi eşleştirilmesi halinde başvuru değerlendirmeye alınacaktır.)

 • Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen bir yöntemin izlenmesi.


Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bu